Общи условия за използване на интернет електронния магазин на СЕВАР ООД.


Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате електронния магазин на СЕВАР ООД. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и СЕВАР ООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. При зареждането на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. При създаването и потвърждаването на поръчката си, всеки потребител дава своето съгласие за сключване на договор за покупко-продажба на избраната от него стока.

I. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение: 
- Потребител - е всяко физическо или юридическо лице, което използва съдържанието или някоя от услугите на сайта.
- Услуга на сайта - достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта.
- Получаване на email – бюлетини от регистрираните потребители на сайта. 
- Партньор - е всяко лице, с което СЕВАР ООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на  потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от него стоки и услуги.
- Злонамерени атаки на трети лица - действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, кражба на данни и др.II. Общи разпоредби 
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и СЕВАР ООД. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

III. Авторски права 
Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Конфиденциалност 
СЕВАР ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. СЕВАР ООД не предоставя и не продава базата данни с лични данни и електронни адреси на трети страни.
СЕВАР ООД  се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на маркетинговата политика на СЕВАР ООД. Потребителят има право да се откаже по всяко време от получаването на информация за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до СЕВАР ООД на посочения адрес или e-mail за контакти.V. Ограничаване на отговорността
СЕВАР ООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. СЕВАР ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на СЕВАР ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
СЕВАР ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
СЕВАР ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
СЕВАР ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.VI. Препратки
1. Препратки към други интернет страници собственост на трети лица
Наличните препратките от този сайт към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. СЕВАР ООД не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.
2. Препратки към този сайт
Вие можете да създавате препратки към този сайт от други сайтове, но само като приемете условията на СЕВАР ООД. Задължително условие е да посочите източника на информацията и да създадете хиперлинк към shop.sevar.bg.
Сайт с препратка към СЕВАР ООД трябва да отговаря на следните условия: 
- може да сочи към съдържание на shop.sevar.bg, но не и да го копира; 
- не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на shop.sevar.bg; 
- не трябва да посочва неявно, че shop.sevar.bg налага или препоръчва него или продуктите му; 
- не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на СЕВАР ООД. 
- не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи. 

VII. Промени
СЕВАР ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.


За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.


Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила считано от 01.12.2011 г.

 

VIII. Данни на клиента
Даниите, които изискваме в процеса на покупка от електронния магаин са необходими само за целите на извършване на доставката. Тези данни по никакъв начин не се предоставят на трети лица.

СЕВАР ООД  като търговец НЯМА достъп до детайлите на вашата банкова карта. Тези данни се използват САМО ОТ ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА. Всички данни които се изискват при плащане с банкова карта, се въвеждат единствено в банковата система на РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД, а не в електронния магазин на СЕВАР ООД. Ние не изискваме никакви клиентски данни за предварителна регистрация.

IX. Връщане на платени суми с банкова карта
При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

X. Сигурност:
За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

- Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.
- Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2).
- В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

ХI.Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Съгласно ЗЗП ние Ви предоставяме свободно следната информация:

1. Името и адреса ни – СЕВАР ООД  , гр. Пазарджик, бул. „Стефан Стамболов“8.
2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
3. Цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт. 
4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката "Транспорт и доставка"
5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас, които са:
- Лично на място в магазина ни на адрес: гр. Пазарджик, бул. „Стефан Стамболов“8.
- тел.:034/444 939; 0888744790.
- e-mail (електронна поща): office@sevar.bg
6. Начините за Доставка са описани подробно в рубриката "Транспорт и доставка"